ވަޒީފާތައް

7458 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Intern އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
3,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް

Photographer New

1 month left
MVR 9,000 - MVR 20,000
1 Vacancy
4 days ago
Apply Now

މާކެޓިންގް އެންޑް ޕީއާރް އެސިސްޓެންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,800 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Retail Shop Assistant އައު

Thakethi
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
3,500 ރުފިޔާ - 4,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

އެޑްމިން އެސިސްޓަންޓް

EVENT MALDIVES Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ - 10,500 ރުފިޔާ

Reservations and Ticketing Assistant

Stay Islands Pvt Ltd
ތ. ތިމަރަފުށި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އެގްޒެކަޓިވް

INTEGRAL PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 150,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

އެޑިޓަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,400 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ކެމެރާމަން

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,400 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ވީޑިއޯ އެޑިޓަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް