ވަޒީފާތައް

6735 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Self Service Banking Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން، އެމް.އެސް 2

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން، އެމް.އެސް 3

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Administrative Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ވަޑިން މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 18 ގަޑިއިރު
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް