ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Assistant Officer - Ayady Takaful (Allied Islamic Window)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,300 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Lead BI Engineer - Information Systems

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
23,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Dev Ops Engineer - Information Systems

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,800 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Cargo Clearance Assistant

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Officer - Customer Service (Call Centre)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,800 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Travel Marketing Officer

Expired
MVR 10,000 - MVR 12,000
1 Vacancy
1 week ago
View

Digital Marketing Officer

Expired
MVR 7,000 - MVR 10,000
1 week ago
View

Airline Ticketing Officer

Expired
MVR 10,000 - MVR 12,000
1 week ago
View

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,216 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ރެފްރިޖަރޭޝަން ޓެކްނީޝަން

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,909 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް