ވަޒީފާތައް

3873 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Mechanics New

1 week left
MVR 10,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Dredge Master New

1 week left
MVR 30,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Dredger Operator New

1 week left
MVR 27,810+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Mechanical Engineer New

1 week left
MVR 27,810+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Driver, Jeep އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Driver New

1 week left
MVR 10,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Driver New

1 week left
MVR 10,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Labourer, construction އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
3,855 ރުފިޔާ+
45 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Foreman އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
10 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Land Surveyor އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
25,492 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް