ވަޒީފާތައް

4814 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Assistant Officer, Technical Management

ULTERIOR
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Stationary Packing Helper މުއްދަތު ހަމަވަނީ

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 22 ގަޑިއިރު
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް

Sales Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 22 ގަޑިއިރު
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް

Delivery Assistant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 22 ގަޑިއިރު
5,000 ރުފިޔާ - 6,998 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް

Support Staff މުއްދަތު ހަމަވަނީ

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 22 ގަޑިއިރު
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް

Admin Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 22 ގަޑިއިރު
5,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Social Media and Content Creator އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
13,878 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Project Coordinator New

Transparency Maldives
Male' City, Male'
3 days left
MVR 17,710
1 Vacancy
4 days ago
Apply Now

Cashier

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
21 ހުސް މަޤާމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Swift Engineering Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
7,500 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް