ވަޒީފާތައް

2972 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Medical Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Physiotherapist

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
6 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޑީން - (ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން) މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
15,246 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޑްމިން އޮފިސަރ (އަންހެން)

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 17,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Waiter

Vashugiri Pvt Ltd
ވ. ވަށުގިރި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservation and Ticketing Executive

VOYAGES MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް.އާރ، އެޑްމިން އެސިސްޓެންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Officer, Budgeting މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,833 ރުފިޔާ - 10,834 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Customer Service Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
7,500 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Account Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް