ވަޒީފާތައް

485 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Marketing Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Delivery Agent

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

SALES AND CUSTOMER CARE EXECUTIVE

kleventi
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000 - MVR 16,000
1 Vacancy
1 month ago
View

Dispatch Coordinator

kleventi
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
Up to 7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IT Administrator

TECHNE' PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ހަފްތާ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Fish Processor

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Supervisor

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Mechanic

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Farmer

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ
10 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Trainee / Female.

Fit4Life
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 އަހަރު
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް