ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އާކިޓެކްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
24,228 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

V.B BROTHERS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް ޕަރސަން

R.O PLANT SERVICE
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންޓް ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ މެނޭޖަރ

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފްރަންޓް އޮފީސް އިންޓާރން (3 މަސް)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑެންޓަލް އެސިސްޓަންޓް (3 މަސް)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޟިއާރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންޓް ބޯޓް ކެޕްޓަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,010 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބޯޓް ކެޕްޓަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,168 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް