ވަޒީފާތައް

4768 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އެޑްމިން އެންޑް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ENSERGY INTERNATIONAL PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,719 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Pharmacist/Pharmacy Assistant

Healthtech Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Cashier/Call Operator

JELLY
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,500 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Ticketing Officer

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,001 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Officer

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Assistant

CENTRIC PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް

Graphic Designer

ZZURRA MALDIVES
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
1 week ago
View

Officer, Accounting

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,834 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant - Sales & Marketing

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް