ވަޒީފާތައް

6735 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Medical Transcriptionist

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Laboratory Assistant

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Medical Laboratory Technologist

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Assistant Officer- Ayady Takaful

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Officer - Life Insurance

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސްމަން/ ކޭޝިއަރ

TRIPLE BROTHERS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Medical Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް

Field Officers

C D E PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮންއެެއަރ އޮޕަރޭޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޑިއުސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް