ވަޒީފާތައް

2972 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ވަގުތީ މުވައްޒަފުން މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
9,750 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
11,250 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ކޯލް ސެންޓަރ އެޖެންޓް

VILLA HAKATHA PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސިސްޓަންޓް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

THEBAKERS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 19 ގަޑިއިރު
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,509 ރުފިޔާ - 10,216 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Manager މުއްދަތު ހަމަވަނީ

BRIGHT MINDS EDUCATION PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 19 ގަޑިއިރު
16,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެކައުންޓިންގ އެސިސްޓަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޗީފް އެކައުންޓަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
25,000 ރުފިޔާ - 27,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެސޯސިއޭޓް

UMYR
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް