ވަޒީފާތައް

3921 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އެސޯސިއޭޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 12,750 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ - 10,360 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 10,750 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސެލް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,500 ރުފިޔާ - 17,975 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior HR & Admin Officer

Silver Sands Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 12,000+
1 Vacancy
1 week ago
View

Associate Manager - Audit

Expired
MVR 17,000 - MVR 20,000
1 Vacancy
1 week ago
View
1 week ago
Apply Now