ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Customer Service Officer

1 week left
MVR 7,500+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

އެކައުންޓްސް އެސިސްޓެންޓް / އެގްޒެކެޓިވް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕަރޗޭސިންގް އެންޑް ސްޓޮކް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

GCI Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 17 ގަޑިއިރު
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓް

Premier Chambers LLP
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނާރ

THE KEK SHOP
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ކޯޕަރޭޓް ސޭލްސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

REF COOL INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 17 ގަޑިއިރު
7,500 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Cinema Assistant ( Male )

Schwack Maldives Pvt Ltd
Male' City, Male'
1 week left
MVR 4,000 - MVR 7,500
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Loan Administrative Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,500 ރުފިޔާ - 13,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,611 ރުފިޔާ - 10,216 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,216 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް