ވަޒީފާތައް

640 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Administrative Officer

Expired
MVR 4,465+
1 Vacancy
1 month ago
View

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

M.H.A. PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Software Developer

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
3 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Scrum Master

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް
1 month ago
View

Data Analyst

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 month ago
View

Data Analyst

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 month ago
View

އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް އިޮފިސަރ

Komorebi
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
Up to 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ވޯޓާރ ސްޕޯރޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރ / އެސިސްޓަންޓް

JALBOOT MARINE SERVICES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
4 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް