ވަޒީފާތައް

2595 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Documentation Officer އައު

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Airline Ticketing Officer އައު

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Delivery Assistant އައު

Novelty Printers & Publishers Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Administrative Officer އައު

Novelty Printers & Publishers Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Sales Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

IT Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Customer Service Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Cashier މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Bright Brothers Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އޮފިސް އެސިސްޓެންޓް (ފިރިހެން) އައު

Eches Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
3,000 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ވެއިޓަރ

Amber Cafe'
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,999 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް