ވަޒީފާތައް

4277 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ލޯންޗް ކެޕްޓަން އައު

VADAAN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
6,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Credit & Claims Executive އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Pharmacy Porter New

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
4 weeks left
MVR 0+
1 Vacancy
8 hours ago
Apply Now

Legal Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
12,038 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

DUPLEX PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Lounge Assistant New

Villa Air Pvt Ltd
Male' City, Hulhule
5 days left
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Accounts and Finance Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
13,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Water Sports Team އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
9,250 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Boat Captain އައު

Silver Sands Pvt Ltd
ގއ. ފުނަމައުއްޑޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
9,800 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Water Sports Assistant އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް