ވަޒީފާތައް

3439 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Receptionist އައު

ASTERS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Administrative Officer އައު

KOMANDOO HOLDINGS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Head Nurse - Medical & Surgical Ward އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޑްރައިވަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
9,090 ރުފިޔާ
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

މެއިންޓެނަންސް އެސިސްޓެންޓް އައު

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
8,220 ރުފިޔާ
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Boat Captain އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Boat Captain އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އައު

RIYAN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Boat Crew އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Boat Crew އައު

Silver Sands Pvt Ltd
އދ. މާފުށިވަރު
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް