އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޯޖެކްޓް

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ތިބެގެން ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޓިފިކެޓް ލެވެލްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަމާޒްކޮށް، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެެޕްލިކޭޝަން ހުޅުވާލެވުނީ: 26 އޭޕްރީލު 2022

ސުންގަޑި:ވަކިވަކި ލިސްޓިންގުގައިވާ ސުންގަޑިތަކާ އެއްގޮތަށް

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް އަންނަނިވި ތިން ދާއިރާއިން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

(1) އެކައުންޓިންގ
(2) އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
(3) ޑައިވިންގ

އެެޕްލިކޭޝަން ހުޅުވާލެވުނީ: 26 އޭޕްރީލު 2022

ސުންގަޑި: ވަކިވަކި ލިސްޓިންގުގައިވާ ސުންގަޑިތަކާ އެއްގޮތަށް

ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމް

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެފަރާތެއްގެ އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލީ އަދި ޓްރެއިނިންގް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 9 ދާއިރާއަކުން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Opening Soon