ވަޒީފާތައް

640 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ޑެކްހޭންޑް (ފަޅުވެރިން)

JALBOOT MARINE SERVICES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
6 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސްކިލްނެޓް އެޖެންޓްސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
50 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Maintenance Officer

Expired
Up to MVR 10,000
1 Vacancy
1 month ago
View

HANDYMAN

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 month ago
View

Chef De Partie

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Fiscal Policy Expert, USAID Maldives PFM Project

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Housekeeping Executive

Expired
MVR 9,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

އެސިިސްޓެންޓް ހައުސްކީޕާރ

Adaaran Select Hudhuranfushi
ކ. ޅޮހިފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

TEMPORARY STAFF FOR SCHOOL SEASON 2021

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 month ago
View