ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

MANDHU COLLEGE
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރ

MANDHU COLLEGE
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓިންގ އަދި މާރކެޓިންގ ކްލަރކް

FARIVA TRADERS
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Store Assistant

Pepper Oak
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 5,000 - MVR 7,000
1 Vacancy
3 weeks ago
View

Cashier (Only Maldivians)

Pepper Oak
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 5,000 - MVR 6,000
3 weeks ago
View

Store Supervisor

Pepper Oak
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
2,999 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
10 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް