ވަޒީފާތައް

4767 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales Executive - Corporate Sales

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Representative – Fuvamulah Branch

Maldives Islamic Bank PLC
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Officer – Administration

Maldives Islamic Bank PLC
Male' City, Male'
Expired
MVR 9,000 - MVR 12,000
1 Vacancy
1 week ago
View
1 week ago
View

Senior Administrative Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ

HAIYTHARI MART
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް

Administrative Officer

Imperial Medicare Centre
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
1 week ago
View

Clinical Assistant

Imperial Medicare Centre
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
1 week ago
View

ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

Ministry of Education
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,160 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ / ސޭލްސް ބޯއި

ESMARTRUST
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް