ވަޒީފާތައް

2970 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ސޯލާ ޓެކްނީޝަންސް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 20 ގަޑިއިރު
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޗް އާރް އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 20 ގަޑިއިރު
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,399 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބޭކަރީ ހެލްޕަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Mini Stop
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 19 ގަޑިއިރު
7,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,611 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Watersports Instructor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,019 ރުފިޔާ - 9,252 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Dive Instructor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,107 ރުފިޔާ - 13,878 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Russian Speaking Dive Instructor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,107 ރުފިޔާ - 13,878 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Photographer

Ocean Group Pvt Ltd
އދ. ހުރުއެޅި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,019 ރުފިޔާ - 10,794 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް