ވަޒީފާތައް

6035 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Administrative Coordinator

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 9,999 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

After Hours Manager - Nursing މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Junior Executive Finance

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Data Entry Officer - Health Claims

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
11 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މާކެޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރ

HASH GROUP PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Student Service Executive

MAPS Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއޮމެންޓް އޮފިސަރ

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Clinical Assistant (Radiology) Expiring Soon

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
1 day left
MVR 0+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Journalist - Current Affairs

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Care Agent

MALDIVES HOLIDAY COLLECTIONS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް