ވިޖެޓް ގެނެރޭޓް

ތިޔަބޭފުޅާގެ ވެބްސައިޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އަމިއްލަ ވިޖެޓެއް ހަދާލާ

ޑިފޯލްޓްކޮށް ހުރިހާ އެކްޓިވް ވަޒީފާއެއް ފެންނަ ވިޖެޓެއް ހެދޭނެ. އިތުރަށް ހުރި ފިލްޓާރސް އާއި ޕްރޮޕާރޓީސް ބޭނުންކޮށް ގެން ވިޖެޓް ފެންނަ ގޮތް ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭނެ. ބަދަލުތައް ބެއްލެވުމަށް "ވިޖެޓް އަޕްޑޭޓްކޮށްލާ" އަށް ފިއްތާލައްވާ.

ފިޔަވަޅު 1: ވިޖެޓް ކަސްޓަމައިޒްކޮށް އިންނާނެގޮތް ބަލާލާ
ފިލްޓާކުރަންވީ
ޕްރޮޕާރޓީސް
ފިޔަވަޅު 2: އެމްބެޑް ކޯޑް ކޮޕީކުރުން

ތިޔަބޭފުޅާގެ ވެބްސައިޓުގައި ވިޖެޓް ޑިސްޕްލޭކުރުމަށް "އެމްބެޑް ކޯޑް ކޮޕީކޮށްލާ" އަށް ފިއްތާލުމަށްފަހު ވެބްޕޭޖަށް ކޯޑް ޕޭސްޓްކޮށްލާ.