ވަޒީފާތައް

640 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އެޑްމިިން އޮފިސަރ އައު

SIYAHA MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ފާމަސިސްޓް / ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ އައު

WE CHEMIST
މ. ދިއްގަރު
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ވެއިޓަރުން ބޭނުން މުއްދަތު ހަމަވަނީ

UNITED HUVADHOO HOLDING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

KINAN
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
4,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

FULL-STACK DEVELOPER

1 week left
MVR 15,000 - MVR 25,000
1 week ago
Apply Now

BACK-END DEVELOPER

Eches Pvt Ltd
Male' City, Male'
1 week left
MVR 15,000 - MVR 25,000
1 week ago
Apply Now

FRONT-END DEVELOPER

Eches Pvt Ltd
Male' City, Male'
1 week left
MVR 15,000 - MVR 25,000
1 week ago
Apply Now

ASSISTANT ACCOUNTANT

Eches Pvt Ltd
Male' City, Male'
1 week left
MVR 10,000 - MVR 15,000
1 week ago
Apply Now

Career opportunities and Requirements

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
3,084 ރުފިޔާ - 9,252 ރުފިޔާ
59 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

WATER SPORTS TEAM

Expired
MVR 5,783+
1 Vacancy
1 week ago
View