ވަޒީފާތައް

557 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Maintenance Officer New

4 days left
Up to MVR 10,000
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

HANDYMAN New

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
1 week left
Not Specified
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

Chef De Partie އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Fiscal Policy Expert, USAID Maldives PFM Project މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Housekeeping Executive New

1 week left
MVR 9,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

އެސިިސްޓެންޓް ހައުސްކީޕާރ އައު

Adaaran Select Hudhuranfushi
ކ. ޅޮހިފުށި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

TEMPORARY STAFF FOR SCHOOL SEASON 2021 New

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
3 days left
Not Specified
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Customer Service Assistant, Airport Exchange Service މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Fraud Risk Manager މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Customer Service Assistant, Rasdhoo Branch މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Bank of Maldives
އއ. ރަސްދޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް