ވަޒީފާތައް

1407 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ އައު

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Senior Officer, Public Relations އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
17,099 ރުފިޔާ - 17,100 ރުފިޔާ
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Administrative Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
14,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް. އެސް 1) އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
5,610 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Manager, Procurement އައު

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
15,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕާޓް ޓައިމް / ފުލް ޓައިމް އިންސްޓްރަކްޓަަރ އައު

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕާޓް ޓައިމް / ފުލް ޓައިމް ލެކްޗެރަރ އައު

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ސަޕޯޓް އޮފިސަރ އައު

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
4,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް