ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ބޯޓް ކްރޫ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
3,000 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Office Assistant އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އައު

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
15,000 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Casual Dive Instructor New

4 weeks left
MVR 10,794+
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Cinema Assistant ( Hulhumale Cinema) އައު

Schwack Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
4,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Officer - Ayady Takaful އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,400 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ކޭސިއަރުން އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Purchasing and Stock Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް