ވަޒީފާތައް

7333 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Cashier - Color Bank New

6 days left
MVR 8,000+
1 Vacancy
16 hours ago
Apply Now

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,035 ރުފިޔާ+

Project Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
17,550 ރުފިޔާ - 20,160 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Communications Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
17,550 ރުފިޔާ - 20,160 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓް އައު

TOTALPHYSIO
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
15,526 ރުފިޔާ+

އެސިސްޓެންޓް އޮންއެއަރ އޮޕަރޭޓަރ - ރޭޑިއޯ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Safari Boat Captain އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
18,000 ރުފިޔާ - 25,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް އައު

MORE ENTERPRISES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް

ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ އައު

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
14,500 ރުފިޔާ+

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އައު

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
12,300 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް