ވަޒީފާތައް

5600 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Reservations Executive މުއްދަތު ހަމަވަނީ

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+

Sales & Contracting Executive މުއްދަތު ހަމަވަނީ

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

PROLAP PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 10 ގަޑިއިރު
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ އައު

Komorebi
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ

Junior Executive - Airline Cargo Operation އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Executive - Airlines އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Assistant Officer – Credit and Collections މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Assistant Officer – Deposit Business މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Maldives Islamic Bank PLC
ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Clerk – Deposit Business މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Maldives Islamic Bank PLC
ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Senior Officer – Deposit Business މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Maldives Islamic Bank PLC
ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
13,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް