ވަޒީފާތައް

4298 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Procurement Manager އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
26,700 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Clinical Pharmacist އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

މެކޭނިކް އައު

INTEGRAL PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Manager, Risk Management އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
21,805 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
12,337 ރުފިޔާ - 13,936 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

މެއިންޓެނެންސް ކޯރޑިނޭޓަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
11,500 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Account Officer New

1 week left
MVR 8,000 - MVR 10,000
2 days ago
Apply Now

ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރ އައު

ONE REALTY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Director of Business Development އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
50,000 ރުފިޔާ - 70,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
12,719 ރުފިޔާ+
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް