ވަޒީފާތައް

3873 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ރިސާރޗް އެނަލިސްޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
28,000 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
6,295 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Senior Associate, Assurance and Tax އައު

PRUDENT CHARTERED
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
16,000 ރުފިޔާ - 21,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Admin officer އައު

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Senior Marketing Communications Executive އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Water Sports Manager New

4 days left
MVR 11,000+
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Administrative Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Accounts Executive - Receivable Expiring Soon

INTOUR MALDIVES PVT LTD
Male' City, Male'
2 days left
MVR 8,000 - MVR 14,000
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Front Office Executive New

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
1 week left
MVR 0+
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now