ވަޒީފާތައް

483 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales Associate New

3 days left
MVR 10,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

IT Security Specialist އައު

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Senior Risk Analyst އައު

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Expiring Soon

2 days left
Not Specified
3 days ago
Apply Now

Senior Software Developer އައު

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Network Engineer

Bank of Maldives
Male' City, Male'
1 week left
Not Specified
1 Vacancy
5 days ago
Apply Now

SECURITY & DISPUTE RESOLUTION MANAGER Expiring Soon

Bank of Maldives
Male' City, Male'
1 day left
Not Specified
1 Vacancy
6 days ago
Apply Now

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސާރ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 މަސް
7,000 ރުފިޔާ+
100 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ފްރަންޓް އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް - ނައިޓް އޮޑިޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފްރަންޓް އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް