އަޅުގަނޑުމެން

ޖޮބް ސެންޓަރަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާހޯދާ ފަރާތްތަކަށް، ފަސޭހަކަމާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ލިބެންހުރި ވަޒީފާތަކުގެ މައުލޫމާތު ޝާއިޢުކޮށް، އެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިސްނެގުމާއެކު ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. ޖޮބް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު، ތަޖްރިބާ އަދި ބޭނުންވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ޖޮބް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވެ.