އަޅުގަނޑުމެން

ޤައުމީ ޖޮބް ސެންޓަރަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށާއި، ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކަޅުތަކުގައި ލިބެންހުރި ވަޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކޮށް، އެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޒަމާނީ، އޮންލައިން ޖޮބް މެޗިންގ ނިޒާމެކެވެ. މި ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ހުނަރާއި، ތަޖުރިބާ އަދި ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ އައު ވަޒީފާއެއް ހުޅުވިއްޖެނަމަ، ޖޮބް ސެންޓަރ ޕޯޓަލްއިން ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ޒަރިއްޔާއިން އަންގާނެއެވެ. އަދި އެ ވަޒީފާތަކަށް ޖޮބް ސެންޓަރ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް މި އެޕްލިކޭޝަން ލިބި، އިންޓަރވިއުކޮށް، ވަޒީފާއަށް ނެގިކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ޤައުމީ ޖޮބް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުންނާނެނެވެ. މީގެއުތުރުން، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ޖޮބް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވެ.