ވަޒީފާތައް

4767 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ޑިސްޕެޗް އޮފިސަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,950 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Office Cleaner މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
2,444 ރުފިޔާ - 3,056 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Sales Supervisor

PERSONAL COMPUTERS
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000 - MVR 13,300
1 Vacancy
1 week ago
View

ޓިއުޝަން ޓީޗަރ

Shine Academy
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
3,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Contact Center Executive (Open Day Event)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
10 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Office Executive (Open Day Event)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Front Office Executive (Open Day Event)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
30 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin & HR Executive

PROXY GROUP PVT LTD
Male' City, Male'
4 days left
MVR 8,000 - MVR 14,000
5 days ago
Apply Now

އެޑްމިން އެންޑް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ENSERGY INTERNATIONAL PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް