ވަޒީފާތައް

2972 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Data Processing Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Customer Service Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ލެކްޗަރަރ / އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,249 ރުފިޔާ - 18,125 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ

ARI HEAVEN PVT LTD
އއ. ތޮއްޑޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހައުސްކީޕިން އެސިސްޓަންން

ARI HEAVEN PVT LTD
އއ. ތޮއްޑޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,500 ރުފިޔާ+
6 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

PROCUREMENT ASSISTANT މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Projects Administrative Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Accountant

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Showroom Sales Associate

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,200 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް