ވަޒީފާތައް

3873 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Marine Engineer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
37,080 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Graphic Designer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ASTERS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Accounts Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް އެސިސްޓަންޓް - ގަލޮޅު ޝޯރޫމް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

THEBAKERS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް އެސިސްޓަންޓް - މައްޗަންގޯޅި ޝޯރޫމް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

THEBAKERS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ / ލެކްޗަރަރ (އެޗް.އާރު އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް) މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
21,780 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Customer Service Agent New

2 weeks left
MVR 8,000+
1 Vacancy
4 days ago
Apply Now

Marketing Coordinator މުއްދަތު ހަމަވަނީ

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ވެލްތު އެނަލިސްޓް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Anti-Corruption Commission
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
21,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Cashier އައު

INTERNATIONAL TRADE LINKS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
6,500 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް