ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Assistant Boat Captain

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Administration Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IT Technician

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Junior/Senior Sales Associate

BATHELI INTERNATIONAL PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 6,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
2 weeks ago
View

HR & Admin Executive

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IT Technician

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,500 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Digital Marketing Officer

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރސް

GET INTO MALDIVES TRAVELS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Airline Ticketing Executive

SHARE TRAVELS PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 weeks ago
View

HVAC Technician

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 15,000 - MVR 18,000
2 weeks ago
View