ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales Associate

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
2 weeks ago
View
2 weeks ago
View

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސްޓޫޑެންޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ

EDUCORP CONSULTING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް