ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Senior Business Support Specialist

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
19,500 ރުފިޔާ - 20,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Flight Operations Assistant

Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 week ago
View

Accounts Officer Expiring Soon

22 hours left
MVR 10,833 - MVR 10,834
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Assistant Director, Senior Policy Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,300 ރުފިޔާ - 12,800 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,800 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Delivery Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފުޑް ސާރވިސް އެސިސްޓެންޓް

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Office Executive

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service officer (Hulhumale)

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,500 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް