ވަޒީފާތައް

640 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Life Guard

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,700 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Life Guard

Heritance Aarah
ކ. ޅޮހިފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,700 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފުލްޓައިމް އެކައުންޓެންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

BOAT CREW

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އޮޑިޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Human Resource Officer

Expired
MVR 5,610+
1 Vacancy
1 month ago
View

Senior Administrative Officer

Expired
MVR 6,295+
1 Vacancy
1 month ago
View

Assistant Labor Relations Officer

Expired
MVR 5,020+
1 Vacancy
1 month ago
View

Labor Relations Officer

Expired
MVR 6,295+
1 Vacancy
1 month ago
View