ވަޒީފާތައް

483 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Carpenter

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Construction Supervisor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Executive

CAPITAL FOODS PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
3 weeks ago
View

AC Mechanic

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

AC Mechanic

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Electrician

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Expiring Soon

Nalahiya Trading Pvt Ltd
Male' City, Male'
2 days left
Up to MVR 8,000
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Sales & Marketing Officer

Rasheed Carpentry and Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Delivery Agent

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް