ވަޒީފާތައް

4814 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Pharmacy Assistant - AEH Pharmacy Expiring Soon

23 hours left
MVR 9,500 - MVR 10,500
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Sales Representative - Makita Showroom Expiring Soon

23 hours left
MVR 9,500 - MVR 11,000
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Pharmacy Assistant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 23 ގަޑިއިރު
9,500 ރުފިޔާ - 10,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Pharmacy Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,500 ރުފިޔާ - 10,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Graphics Designer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

LITUS AUTOMOBILES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Financial Management Specialist އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
34,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Instructor / Teacher New

NEXGEN EDUCATION PVT LTD
Male' City, Male'
5 days left
MVR 6,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Sales and Inventory Officer އައު

GREEN SYSTEMS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
7,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އައު

Anti-Corruption Commission
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
21,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Medical Ward Head Nurse އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް