ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Lead Developer for Ministry of Health

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
26,927 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Officer

Trusteng Maldives Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 6,000+
1 Vacancy
1 week ago
View

Accounts Payable Officer

2 weeks left
MVR 7,710+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

National Human Rights Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
39,447 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮޑަކްޓު އިންޖިނިއާރ

MEDIA NET PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމްޕިޔުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

Ministry of Education
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޔޫަސަރ ސަޕޯޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމްޕިޔުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

Ministry of Education
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސްޓްޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

Ministry of Education
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,293 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް