ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,398 ރުފިޔާ - 12,260 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,398 ރުފިޔާ - 12,260 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,398 ރުފިޔާ - 12,260 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

HOTEC PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 7,500+
1 Vacancy
1 week ago
View

Interior Designer

Komorebi
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ

Accounts Officer

1 week left
MVR 11,500+
1 week ago
Apply Now

Marketing Officer

Krudeco Pvt Ltd
Male' City, Male'
1 week left
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Customer Service Executive - Airport

VOYAGES MALDIVES PVT LTD
Male' City, Hulhule
2 weeks left
MVR 7,900 - MVR 8,000
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ

HASH GROUP PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Photographer

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 week ago
View