ވަޒީފާތައް

6035 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

HR Officer

SAS E CONSTRUCTION PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin Officer

SIYAHA MALDIVES PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
5 days ago
View

Cashier

Hazash Enterprises Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން އޮފިސާ

Dhesaa Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
9,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Store Supervisor

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Assistant

OPENHOTELIER PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Systems Implementor & Administrator

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Information Security Analyst

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

PERSONAL COMPUTERS
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Human Resource Administrator

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް