ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,465 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Development Officer

3 days left
MVR 12,037 - MVR 12,038
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ހުޅުމާލެ

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Support Specialist (Contract)

Expired
MVR 14,500 - MVR 15,500
1 Vacancy
1 week ago
View

Business Support Specialist

Expired
MVR 14,500 - MVR 15,500
1 Vacancy
1 week ago
View