ވަޒީފާތައް

2972 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Front Service Attendant އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Front service attendant އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Office Assistant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

M.G.H Investment Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 19 ގަޑިއިރު
7,000 ރުފިޔާ - 9,198 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Graphics Designer New

INTOUR MALDIVES PVT LTD
Male' City, Male'
3 days left
MVR 8,000 - MVR 14,000
1 Vacancy
4 days ago
Apply Now

Sales & Reservations Executive މުއްދަތު ހަމަވަނީ

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 19 ގަޑިއިރު
8,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Reservations Assistant Expiring Soon

INTOUR MALDIVES PVT LTD
Male' City, Male'
19 hours left
MVR 8,000+
1 Vacancy
4 days ago
Apply Now

ޝެފް ޑި ޕާޓި

MV INVESTMENTS LLP
ކ. މާފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,700 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޫސް ޝެފް

MV INVESTMENTS LLP
ކ. މާފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 11,550 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސެކެޓްރީ އައު

Premier Chambers LLP
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Senior Officer, Human Resources

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް