ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަ ކުރެވިފައިވަނީ : 6 ޖުލައި 2022
1-    ތަޢާރުފް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮންލައިން އަދި / ނުވަތަ މޯބައިލް ވެބްސައިޓްތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ހިދުމަތްތަކާއި ސޮފްޓްވެއާތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ މުޢާމަލާތުކޮށް، ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތަކުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ޒާތީ އަދި ޒާތީ ނޫން ޑޭޓާ އެއްކުރާ ގޮތާއި، ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި، އަދި އެޑޭޓާ ހާމަކުރާ ގޮތްތަކެވެ.
މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީއިން ކަވަރުކުރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އެފިލިއޭޓެޑް އޮންލައިން އަދި / ނުވަތަ މޯބައިލް ވެބްސައިޓްތަކާއި، އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި، ޖޮބް ސެންޓަރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.
ޖޮބް ސެންޓަރއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އޮންލައިން ޖޮބް މެޗިންގ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ހުނަރުވެރިން މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅުވާލަދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓަކީ: https://jobcenter.mv
3-  ތިޔަފަރާތާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރަނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއް؟
އެކި ސައިޓުތަކުން އެއްކުރެވޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު:
§       އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިޔަބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު، މިސާލު: ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު، ވަނަވަރުގެ ތަފްޞީލު، ލޮކޭޝަން ޑޭޓާ؛
§       އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓްތަކުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެކްޓިވިޓީ މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު، މިސާލު: ސައިޓުތަކުގައި ނަގާ އެކްޝަންތަކާއި ގުޅިގެން ތިޔަފަރާތުގެގެ ޑިވައިސް އިން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ހޯދާ / ސަރޗްކުރާ ވަޒީފާ / ކޯސް ތަކާއި ގުޅިގެން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު؛
§       ތިޔަބޭފުޅުން ވަޒީފާ / ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރާއިރު، ސްކްރީނަރ ނުވަތަ އެސެސްމެންޓް ސުވާލު ނުވަތަ އޮޓޮމޭޓެޑް ފޯން ސްކްރީނިންގ ނުވަތަ އީފާސް އަށް ލޮގިން ކުރެއްވުމުން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު؛ އަދި
§       ތިޔަބޭފުޅުން ޗާޖަބަލް ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅިގެން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު، މިސާލު: ވެރިފައިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް.
ޖޮބް ސެންޓަރގެ ތާޑް-ޕާޓީ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކާ އެކު ކުރާ މުއާމަލާތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ ވަނަވަރުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ޕްރޮސްޕެކްޓް ޑޭޓާ ނުވަތަ ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ރެކްރޫޓް ޕްރޮގްރެސް ޑޭޓާ ފަދަ ޑޭޓާތައް ހޯދައިގެން ވެސް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިދާނެއެވެ.
4-   މި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ކީއްވެ؟
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބޭނުންކުރަނީ، ވަޒީފާ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވުމަށާއި، ސްކިލް ސީކަރސް (ފަންނު/ހުނަރު ހޯދާފަރާތްތަކަށް) އަށް ކޯސްތައް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ. ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ތިޔަފަރާތުގެ ޒާތީ ޑޭޓާ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ކުރަނީ، އެ ހާލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ:
§       ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓް ހެދުމަށް އަދި ވަޒީފާ / ކޯސް އާއި ގުޅޭ އެލާރޓް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެލާރޓް/ކަމާގުޅޭ މެޓީރިއަލް ފޮނުވުމަށް؛
§       ތިޔަފަރާތަކުން ހޯދާ ކަމަކާއި ގުޅޭ ސާޗް ނަތީއްޖާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަދި ވަޒީފާ/ކޯސް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ދިނުމަށް؛
§       ވަޒީފާ / ކޯސް ހޯދުމަށް، އެޕްލައިކުރުމަށް އަދި އިންޓަވިއު މަރުހަލާގައި ކުރެވޭ މުއާޞަލާތުތައް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް؛
§       ޕްރައިވެސީ ސެޓިންގް އަށް ބަލައި (މިސާލު: ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ވަނަވަރު) ތިޔަފަރާތުގެ ވަނަވަރު އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް:
§       ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާދޭފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ ލިސްޓިންގ ނުވަތަ ސްކިލް ސީކަރސް (ފަންނު/ހުނަރު ހޯދާފަރާތްތައް) ކޯސް ލިސްޓިންގ އާއި މެޗްކުރުމަށް؛
§       މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމާއި، ސްޕޭމް އަދި އެނޫންވެސް ހީލަތްތެރި ނުވަތަ ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް؛
§       އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފުރުސަތެއް/ކަމަކާއި ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް؛
§       އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޮޓޮމޭޓެޑް ޕްރޮސެސިންގ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް؛
§       ވަޒީފާ ހޯދާފަރާތައް، ސްކިލް ސީކަރސް (ފަންނު/ހުނަރު ހޯދާފަރާތްތައް)، ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތައް، އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް ދެވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް، އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އަޅުގަނޑުމެން އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑޭޓާ ޝެއަރކުރުމަށް؛
§       އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް، ޕްރޮޑަކްޓް ކޮލިޓީ ދަމަހައްޓައި، ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް؛ އަދި
§       ޖޮބް ސެންޓަރުގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ އާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ކޮންޓެންޓް އެގްރިގޭޓްކޮށް ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް.
5-  މި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރަނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟
ތިޔަފަރާތުގެ މަޢޫލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނީ؛
§       ޖޮބް ސެންޓަރގެ އެފިލިއޭޓުންނާއި؛
§       ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި، މުއައްސަސާތަކާއި، ވަޒީފާހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، އަދި  ސްކިލް ސީކަރސް (ފަންނު/ހުނަރު ހޯދާފަރާތްތަކާއި) (މިސާލު: ވަޒީފާހޯދާ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމައިފިނަމަ)؛
§       އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ ތާޑް-ޕާޓީ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރސްއާއި، (މިސާލު: ޑޭޓާ ސްޓޯރޭޖް ނުވަތަ ފްރޯޑް ޑިޓެކްޝަނަށް)
6-  ތިޔަފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރާނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް؟
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިޔަފާރާތުގެ ޒާތީ ޑޭޓާ ބޭނުން ނުޖެހޭހާ ހިނދަކު، ނުވަތަ ޒާތީ ޑޭޓާ ޑިލީޓް ކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން ޖޮބް ސެންޓަރއަށް އަންގަންދެން ތިޔަ ފަރާތުގެ ޒާތީ ޑާޓާ ޖޮބް ސެންޓަރ އިން ރައްކާކުރެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވުމަށްޓަކައި ބައެއް މަޢްލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން ހިފަހައްޓަން ޖެހިދާނެއެވެ. ތިޔަފަރާތުގެ ޒާތީ ޑޭޓާ ޑިލީޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ [email protected] އަށެވެ.
7-  ތިޔަފަރާތުގެ ޒާތީ / ޕާސަނަލް ޑޭޓާ އާއި ގުޅިގެން ތިޔަފަރާތައް ލިބިގެންވާ ހައްޤުތަކަކީ ކޮބާ؟
ޖޮބް ސެންޓަރ އިން ތިޔަފަރާތުގެ ޕްރައިވެސީއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެއެވެ.
ތިޔަފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި، ތިޔަފަރާތުގެ ޒާތީ ޑޭޓާ އަށް އެކްސެސް ވުމުގެ ހައްޤު، ޒާތީ ޑޭޓާ ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ހައްޤު،  އަދި ތިޔަފަރާތުގެ ޒާތީ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމުގެ ނުވަތަ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު ހިމެނެއެވެ. ތިޔަފަރާތުގެ ޒާތީ ޑޭޓާ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަނީ ތިޔަފަރާތުގެ ރުހުމާއި އެކުގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ރުހުން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ހައްޤު ތިޔަފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
8-  އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުމަށް
ޖޮބް ސެންޓަރއަށް ގުޅުއްވުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ވެލާނާގޭ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، އާއި ގުޅައިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ.
ސަޕޯޓް އާއި ގުޅުއްވުމަށް، [email protected] އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ 1500help.mv ސަޕޯޓްކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ / ލައިވް ޗެޓް ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޗެނަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް ގުޅުއްވިދާނެއެވެ.