ވަޒީފާއެއް ހޯދަނީތަ؟

ފަހުގެ ވަޒީފާތައް

7,000 ރުފިޔާ+
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
0 ރުފިޔާ+
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީތަ؟

މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މުޅިން ހިލޭ އިއުލާނު ކޮށްލެވޭނެ. އަދި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ހިއްސާކުރުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މި ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރައްވާ.

3,439
އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
100
ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
45,004
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
2,993
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް