ވަޒީފާއެއް ހޯދަނީތަ؟

ފަހުގެ ވަޒީފާތައް

މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީތަ؟

މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މުޅިން ހިލޭ އިއުލާނު ކޮށްލެވޭނެ. އަދި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ހިއްސާކުރުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މި ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރައްވާ.

ފަހުގެ ކޯސްތައް

2,993
އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
81
ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
43,388
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
2,681
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް