ވަޒީފާއެއް ހޯދަނީތަ؟

ފަހުގެ ވަޒީފާތައް

8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީތަ؟

މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މުޅިން ހިލޭ އިއުލާނު ކޮށްލެވޭނެ. އަދި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ހިއްސާކުރުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މި ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރައްވާ.

ފަހުގެ ކޯސްތައް

2,595
އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
89
ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
42,619
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
2,329
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް