ވަޒީފާއެއް ހޯދަނީތަ؟

ފަހުގެ ވަޒީފާތައް

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
MVR 10,000 - MVR 16,000
Male' City, Male'
Up to 7,000 ރުފިޔާ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީތަ؟

މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މުޅިން ހިލޭ އިއުލާނު ކޮށްލެވޭނެ. އަދި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ހިއްސާކުރުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މި ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރައްވާ.

432
ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ވަޒީފާތައް
37
ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
36,776
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
870
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް