ވަޒީފާއެއް ހޯދަނީތަ؟

ފަހުގެ ވަޒީފާތައް

މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީތަ؟

މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މުޅިން ހިލޭ އިއުލާނު ކޮށްލެވޭނެ. އަދި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ހިއްސާކުރުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މި ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރައްވާ.

ފަހުގެ ކޯސްތައް

1,910
އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
119
ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާތައް
40,118
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
1,197
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް