ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް

ޖޮބްސެންޓަރ ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރުމުގެ ޢާއްމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަށް

1.      ތަޢާރަފު
1.1.   ޖޮބް ސެންޓަރ އަށް މަރުހަބާ! ޖޮބް ސެންޓަރއަކީ ދިވެހިންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވަޒީފާ ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުވައިދޭ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.
1.2.   މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަކީ ޖޮބްސެންޓަރ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޝަރުތުތަކެކެވެ.
1.3.   މި ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރަންވާނީ މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވާނަމައެވެ. މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި މެދު ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ބަޔަކާއިމެދު ދެބަސްވެވޭނަމަ، ޖޮބްސެންޓަރ ގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
1.4.   މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ރަނގަޅަށް ކިޔައި ފަހުމުވާންވާނެއެވެ. އެހެނީ ޖޮބްސެންޓަރ ގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނުމާއި ބޭނުން ކުރުމުގައި މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވުން ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމްވާނެއެވެ.
1.5.   މި ލިޔުމުގައި "މާއްދާ" "މާއްދާތައް" ނުވަތަ "ޝަރުތު" "ޝަރުތުތައް" މިހެން އިޝާރާތް ކުރެވިފައި ވާނީ ޖޮބްސެންޓަރ ގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށެވެ. އަދި މި ކަންނަމަކީ ތިޔަފަރާތާއި (ބޭނުންކުރާ ފަރާތާއި) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމެންޓާއި ދެމެދު ޢަމަލުކުރުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ޖޮބްސެންޓަރގެ ފަރާތުން އިތުރު ކުރެވޭ ކަންކަން ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.
1.6.   އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު ނުވަތަ " ޕްރައިވަސީ ޕޮލިސީ" ކަމުގައި ބުނެވިފައި އެވަނީ، ޖޮބްސެންޓަރ ގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ޖޮބްސެންޓަރގެ ފަރާތުން ބޭނުން ކުރެވޭނީ ކޮންގޮތަކުންކަން ބަޔާންކުރުމަށެވެ.
1.7.   މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެން ޝަރުތުތަކެއް ނުވަތަ ތިޔަފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމެންޓާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ތަޢާރުޒުވާނަމަ އިސްކަންދޭނީ އެ ޝަރުތަކަށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކަށެވެ.
2.      އެލިޖިބިލިޓީ (އެކަށީގެންވުން)
2.1.   ޖޮބްސެންޓަރ ގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރައްވާނަމަ ތިޔަފަރާތަކީ މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ އުމުރު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
2.2.   ތިޔަފަރާތަކީ،  އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެހެނިހެން މުއައްސަސާއެއްގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ފަރާތުން ޖޮބްސެންޓަރ ގެ ވެބްސައިޓަށް ވަދެ ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ މުއައްސަސާއަކުން މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި ތިޔަފަރާތަކީ މިކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދައޮތް ފަރާތެއް ކަމަށް ތިޔަފަރާތުން އިޢުތިރާޒުވާ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
2.3.   މި ލިޔުމުގައި "ތިޔަފަރާތް" މިހެން ބޭނުންކުރެވިފައި ވާނީ ޖޮބްސެންޓަރ ގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރައްވާ ވަކިވަކި ފަރުދުން އަދި މުއައްސަސާތަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން ޤާނޫނޫ ޝަޚްސަކަށެވެ.
3.      ލައިސަންސް (ހުއްދަ)
3.1.   މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ ތިޔަފަރާތުން ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލްއަށް ވަނުމަށް ލިބިގެންދާ އެކްސެސްއަކީ ހަމައެކަނި ތިފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ލިބިގެންދާ އެކްސެސްއެކެވެ. އަދި މި އެކްސެސްއަކީ އެހެންފަރާތަކާ ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެކްސެސްއެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކްސެސް ބާތިލްކުރެވިދާނެއެވެ. މި އެކްސެސްއާއިއެކު ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓަށް ވަދެ ބޭނުންކުރުމާއި އޭގައި ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތި ޑައުންލޯޑްކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެނަސް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ބޭނުންކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.
3.2.   ޖޮބްސެންޓަރ ގެ ވެބްސައިޓް އަދި އޭގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި އަދި ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނަ އެންމެހާ ތަކެއްޗަކީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމެންޓްގެ ހައްޤެކެވެ. މިގޮތުން ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރާނަމަ، މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުން ހުއްދަނުކުރާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް އަދި އޭގައިވާ މައުލޫމާތު ބޭނުންނުކުރާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.
3.3.   ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ޓްރޭޑްމާކް އަދި ބްރޭންޑް ލޯގޯތަކަކީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ހައްޤެކެވެ.
4.      ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުން.
4.1.   މި ވެބްސައިޓްގެ ތެރެއިން ވަނަވަރާއި އޭގެ އިތުރުންވެސް، އިތުރު ތައުލީމީ އަދި ކެރިއަރއާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން އަޕްލޯޑް ކުރެވެން އޮތް ނަމަވެސް، ތިމާ ނުވަތަ އިތުރު ފަރާތަކުން މި މައުލޫމާތުތައް، އަލުން އުފެއްދުން، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން، ހުށަހެޅުން، އާންމުކުރުން، މަޢުލޫމާތު ނަކަލު ކުރުން، ބަދަލުކުރުން އަދި އޭގެ އިތުރުން މި މައުލޫމާތު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ނުވަތަ ފަހުން އުފެދުނު މީޑިއާއެއް މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް (މީގެ ތެރޭގައި އިޝްތިހާރުކުރުން އަދި ޓެސްޓިމޯނިއަލސް ހިމެނޭނެ) ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
4.2.   މި ވެބްސައިޓްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތު ސްކްރީންކޮށް މޮނީޓަރކޮށް، އިވެލުއޭޓްކުރުން އަދި އެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި، ކޮންމެ ސަބަބަކަށްޓަކައިވެސް ވެބްސައިޓްއިން ފުހެލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ޖޮބް ސެންޓަރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. (ނަމަވެސް މިއީ ޖޮބްސެންޓަރގެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ). ތިޔަ ފަރާތުން ޖޮބް ސެންޓަރ ޕޯޓަލްއަށް އެކްސެސް ވުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި އަދި އެކްސެސްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ހާލަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު، ޖޮބް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން، ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، ކޮންމެ ސަބަބަކަށް އަދި ބޭނުމަކަށް ވެސް ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.
4.3.   ތިޔަ ފަރާތުން ޖޮބްސެންޓަރ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަކިވަކި މައުލޫމާތުތައްވެސް، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްރައިވަސީ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ހިމެނިދާނެއެވެ. ތިޔަ ފަރާތުން ޖޮބްސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ އަދި ފުރިހަމަ މައުލޫމާތުކަމާއި އެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވޭތޯ ތިޔަ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
4.4.   ޖޮބް ސެންޓަރަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭ ތަހުލީލުތައް ކުރުމަށާއި ތަފާސް ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޖޮބް ސެންޓަރަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމާއި މިކަމާމެދު އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވެއެވެ.
4.5.   އަދި މަޢުލޫމާތުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ޖޮބް ސެންޓަރަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަދެވިފައިވާ އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ހިއްސާކުރެވޭނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
5.      ރޫލްސް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
5.1.   ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް އާއި ގުޅިގެން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ:
ހ.    ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން އަދި މަކަރާއި ހީލަތްތެރިކަމުން މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުން.
ށ.    ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތަކަށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާވަރ އަދި ނެޓްވޯކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކަންކަން ކުރުން. މިގޮތުން ވެބްސައިޓަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ވެބްސައިޓް ހެކް ކުރުމާއި، މި ސާވަރ އަދި ނެޓްވޯކްގެ އެއްވެސް އުސޫލަކާއި ނުވަތަ ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވުން.
ނ.    އެހެން ފަރާތަކުން ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން.
ރ.    މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ހުއްދައާއި ނުލާ ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް ނަކަލު ކުރުމާއި، ބަދަލުގެނައުމާއި، ތަރުޖަމާކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، އަދި މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން.
ބ.    ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް ކޮޕީރައިޓް ނުވަތަ ޓްރޭޑްމާކް ނުވަތަ ޕްރޮޕަރިއޭޓަރީ ހައްޤެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ބާތިލް ކުރުން.
6.      ޑިސްކްލެއިމަރ
6.1.   ޖޮބް ސެންޓަރގެ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިޢުކުރާ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުސަތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ޔަޤީންކަމެއް އަދި މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ޖޮބް ސެންޓަރުން ނުދެމެވެ.
6.2.   ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާތައް ރަނގަޅުކަމަށް ބަޔާންކުރުމާއި ވަކި ވަޒީފާތަކެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ލަފާދިނުމާއި އަދި މިނޫނަސް މިފަދައިން މާނަ ދޭވަހާފަދަ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ޖޮބް ސެންޓަރުން ނުހިންގާނެވެ. އަދި ޕޯޓަލް ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަކީ ޖޮބް ސެންޓަރގެ އެއްވެސް ލަފައެއް ނުވަތަ 'އެންޑޯސްމަންޓް' އެއްގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުރާ ފުރުސަތުތަކެއް ނޫނެވެ.
6.3.   ޖޮބް ސެންޓަރގެ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިޢުކުރާ އެއްވެސް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމާއި، މީހުން ނެގުމާއި، ވަޒީފާގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ރައްކާތެރިކަމާއި، މުސާރަ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ މާހައުލާއި ޙާލަތާއި އަދި މިނޫނަސް ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކީ ޖޮބްސެންޓަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްނޫނެވެ.
6.4.   މި ވެބްސައިޓް ބޭނުން ކުރުމަކުން ޖޮބްސެންޓަރއަކީ ތިޔަފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ނުވަތަ ވަޒީފާ ހޯދައިދޭ އޭޖެންޓަކަށް ވެގެންނުދާނެއެވެ. ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި ވަޒީފާއާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތް ނިންމުމަކީ ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
7.      އެކްސެސް ކަނޑާލުން
7.1.   މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ޖޮބްސެންޓަރއަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އިތުރު އެންގުމަކާއި ނުލައި، ތިޔަފަރާތަށް ދެވިފައިވާ އެކްސެސް ބާތިލް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ޖޮބްސެންޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އެކްސެސް ބާތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލްއަށް ވަނުމާއި ބޭނުންކުރުން ވަގުތުން ކެނޑިގެންދާނެއެވެ.
8.      ކޮޕީރައިޓް ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މައުލޫމާތު ބެނުން ކުރުން
8.1.    ތިޔަފަރާތުން ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލްގައި ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތާއި ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗަކީ ތިޔަފަރާތުގެ ހައްޤެކެވެ.
8.2.   ނަމަވެސް ކޮޕީރައިޓަކާ ޚިލާފު ވެއްޖެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ކޮޕީރައިޓާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތާއި ޝާޢިއުކުރާ ތަކެތި ނެގުމަށް ޖޮބްސެންޓަރަށް ލިބޭ ނޯޓިސްއަށް ޢަމަލުކޮށް އެފަދަ ތަކެތި ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލްއިން ނެގިގެންދާނެއެވެ.
9.      ވަޒީފާހޯދާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރވުން
9.1.    މި ލިޔުމުގެ 9 ވަނަ މާއްދާ އެޕްލައިވާނީ ތިޔަފަރާތަކީ ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތެއްނަމައެވެ.
9.2.    ޖޮބްސެންޓަރގައި އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް އޮތުމަށް ތިޔަފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
9.3.   ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނުމަށް އީފާސް އެކައުންޓެށް ބޭނުންވާނެއެވެ.
10.  ވަޒީފާހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް
10.1.                  ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ޖޮބްސެންޓަރުން ދޭން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި:
ހ. ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓަށް ހުށަހަޅާ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އަމިއްލަ ވަނަވަރު ތއްޔާރު ކުރުން.
ށ. ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގެ ޑާޓާބޭސްގައި ޝާޢިޢު ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި ކޯސްތައް ހޯދާ ބެލުން.
ނ. ޖޮބްސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބިގެންދިޔުން.
ރ. ޖޮބް މެޗިންގ މެދުވެރިކޮށް ތިޔަފާރާތާއި އެންމެ އެކަށޭނަ ވަޒީފާތަކާއި ވަޒީފާތަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަށް ދެނެގަނެވުން.
ބ. އަދި މިނުންވެސް، ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައި ބަޔާން ކުރެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް.
11.  ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީވުން
11.1.                  މި ލިޔުމުގެ 11 ވަނަ މާއްދާ އެޕްލައިވާނީ ތިޔަފަރާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް / އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްނަމައެވެ.
11.2.                  ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައި ރަޖިސްޓާރ ވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވައިގެން ޖޮބްސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރ ވެވިދާނެއެވެ.
11.3.                  ތިޔަފަރާތް ވިޔަފާރިއެއްގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރީވާނަމަ، އަދި ތިޔަ ފަރާތަކީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް "ބޯޑް ރިސޮލިއުޝަން" ބޭނުންވާނެއެވެ.
11.4.                  ތިޔަފަރާތަކީ ސޯލް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނީ ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.
11.5.                  ތިޔަފަރާތަކީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް، އެމުޢައްސަސާ އާއި ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި ފަރާތެއްގެ ލިޔުމެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. މި ލިޔުމުގައި ތިޔަފަރާތަކީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ފަރާތުނެ ރަޖިސްޓަރވާ ފަރާތެއްކަމާއި ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި، މަޤާމު، އައިޑީކާޑު ނަންބަރު، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
12.  ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް
12.1.                  ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރވާ ވިޔަފާރިއެއް / އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
ހ. ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައި އިޝްތިހާރު ޝާޢިއުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް.
ށ. ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގެ ވަޒީފާހޯދާ ފަރާތުގެ ޑާޓާބޭސްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް.
ނ. އަދި މިނޫންވެސް، ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައި ބަޔާން ކުރެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް.
12.2.                  ތިޔަފަރާތުން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގައި ހުންނަންވާނީ ތިޔަފަރާތުންދޭ މަޢުލޫމާތެވެ.
12.3.                  ޖޮބްސެންޓަރަކީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ގުޅުވައިދޭ ވަސީލަތެއްކަން އަދި ޖޮބްސެންޓަރުން ވަޒީފާ ހޯދާފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ނުކުރާނެކަން ގަބޫލު ކުރަންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ނުވަތަ ހިނގާ ޚަރަދަކަށް ޖޮބްސެންޓަރގެ ފަރާތުން ޒިންމާ ނުވާނެކަމާއި ޒިންމާވާން ނުޖެހޭނެކަން ޤަބޫލު ކުރަންވާނެއެވެ.
12.4.                  ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޝާޢިޢުކުރާ ވަޒީފާތަކަކީ، ސައްޚަ، މިހާރު ހުރި، ވަޒީފާގެ މަޢުލޯމާތު ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮއްދެވިފައިވާ، އަދި އޮޅުވާލުމެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަދި ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ޝާޢިޢު ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތޯ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
12.5.                  ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުން ކުރަންވަނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާތަކައް މީހުން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ޑޭޓާ އެހެން ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނަކަލު ކުރުމާއި ރިކޯޑު ކުރުމާއި ކަންކަން ކޮއްގެން ނުވާނެއެވެ.
12.6.                  ތިޔަފަރާތުން ޝާޢިޢުކުރާ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތްތައް ވާނެކަމާއި އެ ވަޒީފާ ތަކަށް ޤާބިލް ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޖޮބްސެންޓަރގެ ވެބްސައިޓުގައި ވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ޖޮބްސެންޓަރަކުން ނުދެމެވެ.
13.  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
13.1.                  ޖޮބްސެންޓަރގެ ޕޯޓަލްގައި ތިޔަފަރާތުން ޖަހާ ޕާސްވޯޑް ރައްކާތެރިކޮށް ގެންގުޅުމަކީ ތިޔަފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
13.2.                  ތިޔަފަރާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް / އަމިއްލަ ޖަމުއްޔާއެއް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ފަރާތުނެ ރަޖިސްޓަރވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ މުޢައްސަސާ އެއްގެ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ އިތުރު ފަރާތަކަށް ޕޯޓަލްގެ ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދިނުމަކީ ތިޔަފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
13.3.                  މި ވެބްސައިޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް / އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާތައް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެނިހެން ފަރަތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެނަސް މި ވެބްސައިޓު ބޭނުން ކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، މިފަދަ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
13.4.                  މި ވެބްސައިޓުގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް / އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާތައް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ފަރާތުން މި ވެބްސައިޓު ބޭނުން ކުރުމަށް އެކްސެސް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަށް އެ މުޢައްސަސާއެއްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ އެކްސެސް ވަކިކުރުމަކީ ނުވަތަ ކަނޑާލުމަކީ އެ މުޢައްސަސާއެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
14.  އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުން
14.1.                  މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް މެއިލްއެއް ކޮއްލަށްވާށެވެ.
          އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]
14.2.                  އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުމަކީ އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް ކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ. އެހެންކަމުން ކްރެޑިޓް ކާޑު މަޢުލޫމާތު ފަދަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު އީމެއިލްގައި ނުހިމަނާށެވެ.