ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Assistant Architect Expiring Soon

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
2 days left
MVR 8,000 - MVR 14,000
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Site Supervisor Expiring Soon

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
2 days left
MVR 8,000 - MVR 12,000
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Dhoni Crew

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Dhoni Captain

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,230 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Accounts Clerk Cum Cashier

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,848 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Admin މުއްދަތު ހަމަވަނީ

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Interior Designer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް އެސިސްޓަންޓް (ފިރިހެން)

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Housekeeping Supervisor Expiring Soon

1 day left
MVR 8,848+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Chef de Partie Expiring Soon

1 day left
MVR 8,925+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now