ވަޒީފާތައް

6735 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Card Operations Assistant

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 11,000+
1 week ago
View

Customer Service Assistant - Hoarafushi

Bank of Maldives
ހއ. ހޯރަފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant - Test Kitchen & Office

LONUMEDHU MAGAZINE
Male' City, Male'
Expired
MVR 4,500 - MVR 7,000
1 Vacancy
1 week ago
View

އެސިސްޓޭންޓް ކެޕްޓަން (ބޯޓް)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,001 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފަޅުވެރިން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފަޅުވެރިން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Writer/Translator

LONUMEDHU MAGAZINE
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Procurement Officer

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 14,999 ރުފިޔާ

IT Manager

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Content Creator

kleventi
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް