ވަޒީފާތައް

5600 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ފީލްޑް ޓެކްނީޝަން

SUN WORLD HOLIDAYS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

People Operations Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް
2 weeks ago
View

ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފިސަރ

Altec Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,900 ރުފިޔާ - 10,900 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Clerk

Maldives Islamic Bank PLC
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Care Agent

Maldives Islamic Bank PLC
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Assistant

PRO FINISHES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

HEIGHTS COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,000 ރުފިޔާ - 18,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Representative

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް