ވަޒީފާތައް

2972 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Russian Speaking Dive Instructor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,107 ރުފިޔާ - 13,878 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Photographer

Ocean Group Pvt Ltd
އދ. ހުރުއެޅި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,019 ރުފިޔާ - 10,794 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Charge Nurse– Medical & Surgical Ward މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Head Nurse – Medical & Surgical Ward މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ކޭޝިއަރު މުއްދަތު ހަމަވަނީ

DEVOUP
ށ. މިލަންދޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 20 ގަޑިއިރު
3,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ކައްކާ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

DEVOUP
ށ. މިލަންދޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 20 ގަޑިއިރު
9,000 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ވެއިޓަރު މުއްދަތު ހަމަވަނީ

DEVOUP
ށ. މިލަންދޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 20 ގަޑިއިރު
6,000 ރުފިޔާ+
7 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Accounts Officer

SANDY CRYSTALS PVT LTD
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,252 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ދުވާފަރު

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,935 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Executive Associate

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް