ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

މަސައްކަަތު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
5,500 ރުފިޔާ+
10 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް
3 weeks ago
View

އޮފިސަރ، ޕްރޮކިޔުމަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,830 ރުފިޔާ - 10,834 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

CLINICAL ASSISTANT (RADIOLOGY DEPARTMENT)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
3 weeks ago
View

އޮޮފިސް އެޑްމިން އެސިސްޓަންޓް

MITTS ENTERPRISES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް
3 weeks ago
View

ASSISTANT BOAT CAPTAIN

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,010 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin & Accounts Executive މުއްދަތު ހަމަވަނީ

NOUVELLE FOOD AND BEVERAGE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Marketing Executive މުއްދަތު ހަމަވަނީ

NOUVELLE FOOD AND BEVERAGE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް