ވަޒީފާތައް

4814 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Cashier

Linkserve
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 7,500+
1 Vacancy
1 week ago
View

Assistant Manager, Inventory Control

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Call Center Agent

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,250 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Manager

Linkserve
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000 - MVR 14,000
1 Vacancy
1 week ago
View

އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Account Officer

SAS E CONSTRUCTION PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Executive

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Administrative Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ - 10,749 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް

ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އެސޯސިއޭޓް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
7,500 ރުފިޔާ - 12,570 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް