އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

SDFC was established as a specialized financial institution providing financial products and ancillary services to MSMEs and entrepreneurial start-ups with the primary purpose of easing access to finance for MSMEs.

 

Our key focus is to develop loan products and enable the growth of businesses in the following sectors:

  • Tourism (Local Tourism)
  • Agriculture
  • Manufacturing
  • Information and Communication Technology
  • Fisheries

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނި
ސިނާޢަތްތައް
  • ފައިނޭސްއާއި ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް، އިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފިޔަވައި