ވަޒީފާތައް

2970 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Accounts Executive - Receivable New

INTOUR MALDIVES PVT LTD
Male' City, Male'
3 days left
MVR 9,000 - MVR 14,000
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Sales Assistant New

HC INTERNATIONAL PVT LTD
Male' City, Male'
2 weeks left
MVR 5,000+
1 Vacancy
7 hours ago
Apply Now

އެސިސްޓަންޓް ޓްރެއިނީ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

LONUMEDHU MAGAZINE
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
4,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އިންޓަރން އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
2,000 ރުފިޔާ+
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Housekeeping Manager މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Vashugiri Pvt Ltd
ވ. ވަށުގިރި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
8,095 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Housekeeping Supervisor މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Vashugiri Pvt Ltd
ވ. ވަށުގިރި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Boat Captain މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Vashugiri Pvt Ltd
ވ. ވަށުގިރި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
8,090 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Front Service Attendant އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Front service attendant އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް