ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް އައު

URBAN INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Cashier

Hazash Enterprises Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް

Hazash Enterprises Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin Assistant New

CHOPART PVT LTD
Male' City, Male'
1 month left
MVR 5,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Consultant in Medicine މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 19 ގަޑިއިރު
30,990 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 18 ގަޑިއިރު
8,510 ރުފިޔާ+
6 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Digital Marketing & SEO Specialist Expiring Soon

1 day left
MVR 15,000+
1 Vacancy
6 days ago
Apply Now

ލެކްޗަރަރ (ނަރސިންގ) މުއްދަތު ހަމަވަނީ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 18 ގަޑިއިރު
18,126 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Account Assistant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

SAS E CONSTRUCTION PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ގަޑިއިރު
5,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޑިރެކްޓަރ (އިންޓަރނަަލް އޮޑިޓަރ)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,835 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް