ވަޒީފާތައް

483 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Boat Crew

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
4,626 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ބިޒްނަސް ޑިވޮލަޕްމަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އޮޕަރޭޝަންސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕާޗެސިން މެނޭޖަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޔޮޓް ކްލިިޔަރެންސް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ

JLS YACHTS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

1.BOAT CAPTAIN

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer (fulltime)

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 5,000 - MVR 7,000
1 Vacancy
2 weeks ago
View

Sales Officer (fulltime)

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 6,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
2 weeks ago
View

ACCOUNTS OFFICER

Expired
MVR 6,000 - MVR 7,500
1 Vacancy
2 weeks ago
View