ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

IT Support Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Developer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

TECHNICIAN/OPERATOR OFFSET PRESS

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ - 9,998 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Sales Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 މަސް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

LAYOUT ARTIST (FULLTIME)

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Learning / Training Coordinator

Angsana Resort & Spa Maldives Ihuru
ކ. ވަށްބިންފަރު
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ހަފްތާ
12,336 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ފްރަންޓް ސާވިސް

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
6,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް އެސިސްޓަންޓް

LIQUID PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް