ވަޒީފާތައް

640 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

IT ENGINEER

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Coommis III

Expired
MVR 7,200+
1 Vacancy
3 weeks ago
View

FOOD ATTENDANT

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Room Boy

Expired
MVR 5,166+
1 Vacancy
3 weeks ago
View

Waiter

Adaaran Select Meedhupparu
ރ. މީދުއްޕަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,166 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Receptionist

Adaaran Select Hudhuranfushi
ކ. ޅޮހިފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,166 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Data Analyst

Expired
Not Specified
1 Vacancy
3 weeks ago
View

Accounts Clerk

THE KEK SHOP
Male' City, Male'
Expired
MVR 6,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
3 weeks ago
View