ވަޒީފާތައް

6035 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Kitchen & Laundry Technician އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Learning and Development Executive އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Cashier/Sales Associate - Ace Hardware & Home Centre މުއްދަތު ހަމަވަނީ

CO-LOAD MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

އެޑްމިން އެގްޒެކެޓިވް އައު

HASH GROUP PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް އައު

VESTRADE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް

Operations Lead އައު

THINK ASSOCIATES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ

HVAC Technician އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނާ

TWOBERRY MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sound Engineer އައު

CHOPART PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Assistant Procurement Officer

SAS E CONSTRUCTION PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް