ވަޒީފާތައް

3873 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އެސޯސިއޭޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
7,500 ރުފިޔާ - 12,750 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
5,610 ރުފިޔާ - 10,360 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ - 10,750 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސެލް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,500 ރުފިޔާ - 17,975 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Senior HR & Admin Officer New

Silver Sands Pvt Ltd
Male' City, Male'
3 days left
MVR 12,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Associate Manager - Audit Expiring Soon

6 hours left
MVR 17,000 - MVR 20,000
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Equipment Coordinator New

1 week left
MVR 15,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

MEP Project Manager New

1 week left
MVR 50,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Planning Engineer New

1 week left
MVR 27,810+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now