ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Mason New

CRAFTSMAN PRO
Male' City, Male'
5 days left
MVR 8,000+
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

Carpenters އައު

CRAFTSMAN PRO
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Sales & Marketing Intern New

THE TRAVEL GUYS
Male' City, Male'
1 week left
MVR 4,500 - MVR 6,000
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

ސީނިއަރ އޮފިސަރ، ޕްރޮކިއުމަންޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,510 ރުފިޔާ - 10,216 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އައު

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
5,610 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 17 ގަޑިއިރު
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Sales Manager އައު

ZWEI
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ+
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Admin and Finance Office އައު

Komorebi
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
4,500 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Laborer Expiring Soon

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
2 days left
MVR 0+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now