ވަޒީފާތައް

4814 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ޑާޓާ ޕްރޮސެސިންގް އޮފިސަރ އައު

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
10 ހުސް މަޤާމް

Sales Assistant އައު

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Contact Center Executive އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
10 ހުސް މަޤާމް

Business Analyst އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
21,805 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

އެކައުންޓަންޓް އައު

SUNNY ENTERPRISES
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ

ފްރޮންޓް އޮފީސް މެނޭޖަރ އައު

Mahogany Pvt. Ltd
ރ. ފިލައިދޫ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
21,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

CA Officer އައު

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އައު

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
6,950 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

HR & Admin Officer New

6 days left
MVR 8,000 - MVR 12,000
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

Motion Graphics Designer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް