ވަޒީފާތައް

6035 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Customer Service Officer އައު

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Field Technician އައު

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Marketing Manager އައު

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Real Estate Administrator މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Apollo Holdings Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 15 ގަޑިއިރު
10,000 ރުފިޔާ - 12,800 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Trade & Remittance Assistant އައު

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
11,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
5,609 ރުފިޔާ+

އެސިސްޓަންޓް މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
5,020 ރުފިޔާ+

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
5,610 ރުފިޔާ+

Construction Manager އައު

Haza Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް