ވަޒީފާތައް

2972 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ރިސާރޗް އެނަލިސްޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
30,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Site Supervisor އައު

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އޮފީސް ކްލީނަރ އައު

ADVANCE TRAVEL MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
5,397 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Accounts Assistant އައު

Nececity Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 މަސް
7,500 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
8,200 ރުފިޔާ - 8,227 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Electrical Engineer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
18,000 ރުފިޔާ - 25,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3) އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,035 ރުފިޔާ - 9,934 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,509 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

IT Administrator އައު

ކ. ފިހާޅޮހި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ - 10,794 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖަރ އައު

D.M.C HOLDINGS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް