ވަޒީފާތައް

640 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Direct Sales Representative

M.H.A. PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000 - MVR 15,000
1 Vacancy
2 weeks ago
View

Sales Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

TECHNICAL COORDINATOR

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Software Developer - Full Stack

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
Up to 14,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭބަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފަރނީޗަރ & ޝަޓަރިން ކާޕެންޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މޭސަން (ރާނާ ސިމެންތިޖަހަން)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑްރައިވަރ (ލޮރީ، ކާރު)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

CONTACT CENTRE EXECUTIVE

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
4 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް