ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ފުޑް އެޓެންޑެންޓް

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމިސް ޝެފް

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެގްޒެކިއުޓިވް

MEDIA NET PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސްޓީވަރޑް

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެކްނީޝަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Medical Histopathologist އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Officer - Life & Family

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ+
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Risk Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ހއ. އިހަވަންދޫ

Business Center Corporation Limited
ހއ. އިހަވަންދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

CREDIT CONTROL EXECUTIVE (CLAIMS)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް