ވަޒީފާތައް

7333 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ - ފައިނޭންސް އައު

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Admin & Marketing Assistant އައު

Eches Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Sales Executive އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Front Desk Officer އައު

MARS INVESTMENTS
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+

Front Desk Officer އައު

MARS INVESTMENTS
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 މަސް
0 ރުފިޔާ+

Algorithmics School – Teacher Recruitment އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

TWOBERRY MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 18 ގަޑިއިރު
10,000 ރުފިޔާ+

Curriculum Development Executive އައު

Clique College
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
20,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Course Coordinator - Business Management އައު

Clique College
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
17,000 ރުފިޔާ - 17,001 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Deputy Dean New

Clique College
Male' City, Male'
2 weeks left
MVR 24,000
1 Vacancy
20 hours ago
Apply Now