ވަޒީފާތައް

640 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

SENIOR REVENUE ASSURANCE EXECUTIVE (HEAD CASHIER) މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Photographer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Looking for Waiters

4 days left
MVR 5,500+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Business Development Officer

5 days left
Up to MVR 11,000
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

ASSISTANT BOAT CAPTAIN

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 week ago
View

ވަޒިފާގެ ފުރުސަތު

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
4 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ކޭޝިިިިއަރ

Cidees Kitchen Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,500 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Assistant

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް