ވަޒީފާތައް

4814 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Physiotherapist އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Accounts Assistant އައު

SKY ONE LOGISTICS Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް

Office Assistant New

3 days left
MVR 8,000+
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Manager, Information Technology New

3 days left
MVR 20,000+
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Stock Officer - Medical Warehouse އައު

STATE TRADING ORGANIZATION PLC
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

މެއިންޓެނެންސް އެސިސްޓަންޓް އައު

STATE TRADING ORGANIZATION PLC
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
13,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ވަގުތީ ޖަރނަލިސްޓް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
6,500 ރުފިޔާ - 12,350 ރުފިޔާ
8 ހުސް މަޤާމް

ޕްރޮޑިއުސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
13,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

ސޮލިއުޝަން އިންޖިނިއަރ އައު

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
16,000 ރުފިޔާ - 18,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

އެސިސްޓަންޓް ބިޒްނަސް އެނަލިސްޓް އައު

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
14,000 ރުފިޔާ - 16,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް