ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ - އެޗްއާރް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Walk-in Interview Reservation & Ticketing Agent (Fuvahmulah) އައު

ISLAND AVIATION SERVICES LTD
ފުއައްމުލައް ސިޓީ، ފުވައްމުލައް
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
11,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Outboard Engineer New

MARINE VIBE PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
1 week left
MVR 10,000 - MVR 15,000
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Sales Representative New

MARINE VIBE PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
1 week left
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އައު

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
6,295 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Administrative Officer އައު

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
4,465 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Pharmacy Porter އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Office Assistant އައު

RENEWABLE ENERGY MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ވެއިޓަރ،ސޭލްސް ސްޓާފް،ބެރިސްޓަރ، ކޮކްޓޭލް މޭކަރ އައު

FIYAN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
8 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް