ވަޒީފާތައް

483 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ރޫމް އެޓްންޑަންޓް އަދި ވެއިޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,600 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބޯޓް ކެޕްޓަން / އެކްސްކާޝަން މެނޭޖަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Interior Designer Expiring Soon

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
1 day left
Not Specified
1 week ago
Apply Now

Junior Interior Designer Expiring Soon

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
1 day left
Not Specified
1 week ago
Apply Now

Assistant Admin Expiring Soon

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
1 day left
Not Specified
1 week ago
Apply Now

މުއްދަތު ހަމަވަނީ

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

DISPENSER / HDH. Neykurendhoo Pharmacy

Expired
MVR 10,000 - MVR 11,500
1 Vacancy
1 week ago
View

Boat Captain (Temporary) Expiring Soon

1 day left
Not Specified
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Senior Banking Solutions Engineer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
4 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Business Systems Analyst މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
5 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް