ވަޒީފާތައް

3873 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Lounge Manager މުއްދަތު ހަމަވަނީ

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އައިޓީ ޓެކްނީޝަން އައު

HASH GROUP PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އައު

RIYAN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Manager - Finance & Accounts New

GAGE Pvt Ltd
Male' City, Male'
3 days left
MVR 20,000 - MVR 25,000
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
8,510 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Cashier އައު

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

މަސައްކަތު އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,249 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ލޮޖިސްޓިކްސް އޮފިސަރ އައު

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވަގުތީ) އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް