ވަޒީފާތައް

2972 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Accounts Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އިލެކްޓްރީޝަން އައު

INTEGRAL PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

CONTACT CENTER EXECUTIVE New

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
5 days left
MVR 0+
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

DRIVER New

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
5 days left
MVR 0+
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

ސޭލްސް އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރ އައު

INTEGRAL PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ އައު

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
5,500 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޗް އާރު އެންޑް އެޑްމިން މެނޭޖަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޓަރނީ (އިން-ހައުސް) އައު

Premier Chambers LLP
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
25,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގް އެގްޒެކެޓިވް އައު

CO-LOAD MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
10,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Sales Associate New

2 weeks left
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now