ވަޒީފާތައް

948 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Product Development Executive އައު

MEDIA NET PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Dive Master މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Job Opportunity: Public Relations Executive Expiring Soon

1 hour left
MVR 12,000+
1 Vacancy
4 days ago
Apply Now

Senior Accounts Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ގަޑިއިރު
12,444 ރުފިޔާ+
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ / ލެކްޗަރަރ (އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް) އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
18,124 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Admin officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް އާރް އެންޑް އެޑްމިން

SAS E CONSTRUCTION PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Operations Administrator New

SHARAN
Male' City, Male'
1 week left
MVR 7,710 - MVR 9,252
1 Vacancy
4 days ago
Apply Now

ޕްރޮޑަކްޓް މެނޭޖަރ އައު

OPENHOTELIER PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޑްރައިވަރ އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް