ވަޒީފާތައް

6035 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales Executive އައު

URBAN INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Photographer އައު

Sun Siyam Media Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
8,000 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް

ގްރެފިކް ޑިޒައިނާ / ޕްރިންޓަރ އައު

THE KEK SHOP
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Senior Operations Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Procurement Assistant New

Big Fish Maldives Pvt Ltd
Male' City, Hulhumale'
4 days left
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

ސްޓޯރ އެސިސްޓެންޓް އައު

LEO TRADING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް

ކޭޝިއަރ އައު

LEO TRADING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް

Assistant Manager - Human Resources & Admin

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 18,000 ރުފިޔާ
2 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Office Administrator މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Apollo Holdings Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ

Accounts Assistant - Financial Reporting އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް