Ghiyasuddin International School ( Shri Educare Maldives Pvt Ltd )

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް
އަމީނީ މަގު ، މައްޗަން ގޮޅި، މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލަކީ، 6  އަހަރާއި 16 އަހަރާއި ދެމެދު ޢުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ހިންގާތަޢުލީމް ދޭ މަރުކަޒެކެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • އަމިއްލަ އަދި ސަރުކާރު ސްކޫލްތައް
  • ޕްރީ- ޕްރައިމަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން
  • ސާނަވީ ތައުލީމު
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން