ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales & Customer Support Officer

MEDIA NET PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
3 weeks ago
View

Cashier - Color Bank

CO-LOAD MALDIVES PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
3 weeks ago
View

Business Development Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އާކިޓެކްޗަރ އިންޓަރންސް

FAKIR INVESTMENTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް

Human Resource Officer

Reliable Security Services Pvt ltd
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Pharmacy Regulatory Affairs Administrator

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Head of Marketing Communications

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Card & ATM Settlement Officer

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Operations Officer -Travel

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް