ވަޒީފާތައް

4298 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Boat Crew

FUEL EXPRESS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
13 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Quantity Surveyor

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
23,000 ރުފިޔާ - 23,175 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
25,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރ

ONE REALTY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Anesthesia Technician

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 weeks ago
View

ޑިސްޕެޗް އޮފިސަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,900 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,300 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Excecutive

Adinas Investment Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް