ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
12,300 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Customer Service Assistant

Bank of Maldives
ސ. ގަން
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Centre - Male' Business Centre

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓްސް އެސިސްޓެންޓް

MAALAA HIGH RISING CONSTRUCTIONS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Banking Solutions Engineer

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Cash Assistant

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 11,000+
3 weeks ago
View

Relationship Officer - Kudahuvadhoo Branch

Bank of Maldives
Dh. Kudahuvadhoo
Expired
MVR 15,000+
1 Vacancy
3 weeks ago
View

Trade & Remittance Assistant

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,999+
1 Vacancy
3 weeks ago
View

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން، އެމް. އެސް. 3

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް