CO-LOAD MALDIVES PVT LTD

މ. ބާރަނަ، 1 ފްލޯ،
މަޖީދީ މަގު،
މާލެ 20292.
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Co-Load Maldives, incepted in the year 1986 is an investment management Limited Liability Company that owns and manages several successful establishments such as Ace Hardware & Home Centre, Color Bank, and subsidiaries Co-Load Development and Male’ Business School.

Co-Load Maldives Pvt. Ltd. is committed to the development of the community by providing exciting career and development opportunities. Our people-centric approach in conducting business allows us to inspire learning and growth within the organization.

We believe in facilitating our employees realize their true potential and to utilize their strengths at work. The Company is dedicated to providing its employees benefits, facilities, and training and development. Remuneration is classified and structured progressively so that all our employees are compensated with equity. Furthermore, our exceptional reward schemes allow us to recognize and award hard-working employees. Our performance management system is a cyclical process that focuses on development and recognition. 

We also have periodic recreation activities, designed for rejuvenation and bonding with the Co-Load family outside of the workplace. Co-Load Maldives is dedicated to foster staff welfare and development and is committed to always innovate its human resource practices and shall determinedly strive to become a leading employer.

We invite you to join the Co-Load family for a promising career.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންސް
 • ފައިނޭންސް
 • ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ އަދި ބުކްކީޕިންގ
 • ހިއުމަން ރސޯސް މެނޭޖްކުރުން
 • އިންވެންޓްރީ އަދި ސްޓޮކް މެނޭޖްމަންޓް
 • އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ގުދަންކުރަން
 • ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ޕްރޮކިއަރމަންޓް ސްކިލްސް
 • ނިއު ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 • ޕްރޮކިއުމަންޓް
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ