ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales Associate

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Specialist Urologist

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

ރިސަރޗް އިންޓަރން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Self Service Banking Officer

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 15,000+
1 Vacancy
3 weeks ago
View

Administrative Assistant

GLOBAL FIRE SERVICES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ރިސެޕްޝަނިސްޓް

K.S.A MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Contact Center Executive

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
6 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Processing Assistant

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 11,000+
3 weeks ago
View

Operations Assistant

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 11,000+
3 weeks ago
View

Human Resource Executive - Employee Relations

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް