އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Amana Takaful Maldives PLC is your premium Takaful service provider, for all your insurance needs. As the pioneers of providing the Islamic solution for insurance in Maldives, we offer a myriad of insurance premiums for both personal and business needs of our esteemed clientele. Incorporated in 2003, we are currently the only publicly quoted insurance company on the Maldives Stock Exchange (MSE).

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާނުވާ ޖަމްޢިއްޔާ
ސިނާޢަތްތައް
  • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
  • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
  • މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް
  • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް