THEBAKERS PVT LTD

މއ. އާޕިޔާ
ކާމިނީ މަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ކުންފުނި އެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ރޮށި، ބަންސް، ޕޭސްޓްރީ، ކޭކު، ކުކީސް، އަދި ސެންޑްވިޗް އުފެއްދުމަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް