އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ކުންފުނި އެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ރޮށި، ބަންސް، ޕޭސްޓްރީ، ކޭކު، ކުކީސް، އަދި ސެންޑްވިޗް އުފެއްދުމަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
  • ސޭލްސް