Healthtech Pvt Ltd

ަ3 ވަނަ ފަނގިފިލާ، މއ އާނުވެލި
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ފަރުވާ ކްލިނިކް، ޙާއްސަބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާ ކްލިނިކެއް. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ސައިންޓިފިކް ރިސަރޗް އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
 • ރެސިޑެންޝަލް ކެއަރ ޚިދުމަތް
 • އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް އެކޮމޮޑޭޝަން ނުލައި
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނިޝަން ސްކިލްސް
 • މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް
 • މެޑިކަލް ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް
 • ނާރސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ފާމަސިސްޓް