Horizon Fisheries Pvt Ltd

1&2 މ.މިސްޓް ބިލްޑިންގ، ފިޔާތޮށިމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Horizon Fisheries started its operation on 16th September 2003 after taking over Maandhoo Fisheries Complex (MFC) located in Laamu atoll from the Maldivian government through a competitive public bidding process. Today, the Maandhoo Fisheries Complex is a facility with capacity to process up to 80 MT of raw material per day into cans, pouches or loins in addition to a company-wide cold storage capacity of 5000 MT. Being the leading fish processing and exporter in the country, we are committed to producing and delivering the highest quality tuna products caught in the traditional and most sustainable method of pole and line fishing. Our customers are across the globe, from countries such as Germany, Switzerland, Netherlands, Finland, France, Norway, Australia, UK, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, USA and Canada.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް