MARINE VIBE PVT LTD

2 ވަނަ ފަނިގިފިލާ، މ.ނިމްސާ ވިއު، އޯކިޑް މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ބޭސިކް އިންޖިނިއަރިންގ ސްކިލްސް
  • މެރިން މެކޭނިކްސް
  • ސޭލްސް
  • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ