އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

We are a local DMC company based in Male'

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
  • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
  • ސޭލްސް
  • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
  • ސޯޝަލް މީޑިއާ މާކެޓިންގ އަދި ޕެއިޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޑްވަޓައިޒިންގ