ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

13 ކޯސް

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒު: Maldives Institute of Technology

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އިލެކްޓްރީޝަން

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އޮޓޮމޯޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,600 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑިޕްލޮމާ އިން އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓަލޭޝަންސް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,600 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑިޕްލޮމަ އިން ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެޔާރ ކޮންޑިޝަނިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,600 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
24
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް