Villa College

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު އައި ކެމްޕަސް، ރަށް ދެބައި ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

   ވިލާ ކޮލެޖަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއިން ލިބުމަށް އިތުރަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އޮނަރަބަލް ޑރ. ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހުޅުއްވައިދެއްވި މަތީ ތައުލީމު ދޭ ކޮލެޖެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުގެ ގޮތުގައި 2007 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި މިވަގުތު އެކި ދާއިރާއިން ތިންހާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މަތީ ޡާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
  • މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
  • ވޮކޭސަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް
  • އެހެނިހެން ތައުލީމު
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް