ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

ކޯސް ފީ
2,000 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
ސަނަދުގެ ދަރަޖަ
އޯލެވެލް
މުއްދަތު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

ކޯސް ފީ
2,000 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
ރަޖިސްޓަރީ ފީ
300 ރުފިޔާ
ޖާގަ
20
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
މ. ގައުސް، އިއްޒުއްދީން މަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • ބޭސިކް އެޑިއުކޭޝަން ނިންމައިފައިވުން ނުވަތަ
  • ލެވެލް 2 ސެޓްފިކެޓް އޮތުން

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް