ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

ކޯސް ފީ
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
ސަނަދުގެ ދަރަޖަ
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
މުއްދަތު
12
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

ކޯސް ފީ
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
ރަޖިސްޓަރީ ފީ
300 ރުފިޔާ
ޖާގަ
20
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
މ. ގައުސް، އިއްޒުއްދީން މަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • ލޮވާ ސެކަންޑަރީ ނިންމައިފައިވުން ނުވަތަ
  • ލެވެލް 3 އެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް އެއް އޮތުން

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް