ވަޒީފާތައް

7695 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Assistant Revenue Assurance Manager

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Landing Craft Captain (250 tons capacity)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން / ލައިބްރަރީ އެސިސްޓަންޓް

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,611 ރުފިޔާ - 8,254 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Financial Controller

Velassaru Maldives
ކ. ވެލަސަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

HOTEC PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސިވިލް އިންޖީނިއަރ

CAN MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Kitchen Staff

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,500 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Technical Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,350 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް