ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities.
- Maintain material inventory and tracks the company sales.
- Prepare reports, advertising plans and strategies and objectives.
- Researching and identifying market trends, suggest system improvements to achieve the company’s marketing goals.
- Communicate and maintain relationships with important clients.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Requirements
 • - Diploma in business management or administration, finance, accounting, marketing or related field, or a current student in a similar field.
 • - Proven experience working as a Sales and marketing officer or similar role.
 • - Familiar with all Microsoft office applications.
 • - Ability to work in a fast- paced environment.
 • - Excellent analytic, problem solving and management skills.
 • - Detail oriented
 • - Excellent communication skills and negotiation skills.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 މޭ 2023