GEO WAVE PVT LTD

މ. އެލްސިއޯން އެމަރަލްޑް ބިލްޑިން، ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާ، ކޮލި އުމަރު މަނިކު ގޯލި
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ތެޔޮ ހީނަރު ކުރުން އަދި ގޭހުގެ މަސައްކަތް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
  • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް