ވަޒީފާތައް

7458 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales Officer

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Consultant in Radiology

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
30,990 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Occupational therapist

Expired
MVR 6,295+
1 Vacancy
2 years ago
View

Counsellor

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Counsellor

Expired
MVR 7,035+
1 Vacancy
2 years ago
View

SENIOR IT TECHNICIAN

Expired
MVR 11,000+
1 Vacancy
2 years ago
View

Consultant in Respiratory Medicine

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
30,990 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Physiotherapist

Expired
MVR 6,295+
1 Vacancy
2 years ago
View

މާރކެޓިންގ އޮފިސަރ

OSTRAVA PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Consultant in Ophthalmology

Expired
MVR 30,990+
1 Vacancy
2 years ago
View