ވަޒީފާތައް

6055 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Junior Designer / Animator

Javaabu Pvt. Ltd.
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
2 years ago
View

ERP Support Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Photographer

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
Up to 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Communications Lead

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Trade & Remittance Officer

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންްްޓް ބޯޓް ކެޕްޓަންި

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެޑިކަލް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެޑިކަލް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ރެޖިިިސްޓަރޑް ނަރސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Representative

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް