ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities:

- Handling day-to-day administrative and accounts works.

- Making invoices and entering bills

- Filing and maintaing business records.

 

Requirements:

- Familiarity with bookkeeping and basic accounting procedures.

- Proficiency in MS Excel and QuickBooks.

- Work experience in a similar field is preferred.

 

Please send the following documents to [email protected]

CV

Copy of Educational Certificates

Copy of ID Card

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Copy of Educational Certificates
 • Copy of ID Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • މެޝިނު ބެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކުރުން
 • ކަރަންޓް، ގޭސް، އަދި އޭ.ސީ ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ފެން ނެގުން، ފެން ސާފުކުރުން، ޓްރީޓްކުރުން އަދި ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
މަޤާމްތައް
 • ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
19 މޭ 2023