ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

126 ކޯސް

ފޮހެލާ

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އޮޓޮމޯޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,600 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑިޕްލޮމާ އިން އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓަލޭޝަންސް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,600 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑިޕްލޮމަ އިން ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެޔާރ ކޮންޑިޝަނިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,600 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
24
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވަރންސް ޑިޕްލޮމާ އިން ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
3,200 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
24
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވަރންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
3,200 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
24
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް