އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެން މީ 2009އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ 4 ރިސޯޓް އަދި  އާމުން ދިރިއުޅޭ 1 ރަށެއްގައި ޑައިވް ސެންޓާރ ހިންގާ ކޮމްޕެނީއެކެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ޑައިވިންގ ސްކޫލް
  • ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެކްޝަން ޕްލޭނިންގ
  • ސޭފްޓީ އަދި ފަސްޓް އެއިޑް
  • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ