Moodhu Bulhaa Dive Centre

މޫދު ބުޅާ ޑައިވް ސެންޓަރ
ޒުހެއިރު އާބާދު 428
ހުޅުލޭ ހިނގުން. / ވިލިމާލެ
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ވޮކޭސަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް
  • ސްޕޯޓްސް އަދި ރިކްރިއޭޝަން އެޑިއުކޭޝަން
  • އެހެނިހެން ތައުލީމު
  • އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަޕޯޓް ހަރަކާތްތައް
  • ޑައިވިންގ ސްކޫލް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ