ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

PADI Instructor Development Course (IDC) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Moodhu Bulhaa Dive Centre Govt.Funded-Diving
މުއްދަތު
2 weeks
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި

ތަފްޞީލު

އިތުރު ތަފްޞީލު

Trained up to Instructor level which will allow them to teach PADI Courses

ކޯސް ފީ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ޖާގަ
40
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
Moodhu Bulhaa Dive Centre
Zuhairu Aabaadhu #428
Vilimale'
Maldives
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • Minimum age: 18
  • 40 logged dives
  • Entry level Certification should be over 6 months
  • Must be medically fit to dive

ކޯހުގެ އޮނިގަނޑު

މޮޑިއުލްތައް
  • Knowledge Development
  • Practical Application
  • Waterskills Assessment

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް
ކޯސް ފެށެނީ
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 ނޮވެމްބަރު 2022