ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

126 ކޯސް

ފޮހެލާ

AAT Foundation Certificate in Accounting Level 2 Govt.Funded-Accounting

MNU Business School
Male' City, Male'
Expired
8 months
3 months ago
View

Apprenticeship Opportunity: Welder Govt.Funded-Apprenticeship

Expired
6
2 months ago
View

C3 in Electrical Installation and Maintenance Govt.Funded-Apprenticeship

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އިލެކްޓްރީޝަން

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް