ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

PADI Open Water to PADI Divemaster level މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Moodhu Bulhaa Dive Centre Govt.Funded-Diving
މުއްދަތު
2-3 Months
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި

ތަފްޞީލު

އިތުރު ތަފްޞީލު

Basic to Professional level

ކޯސް ފީ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ޖާގަ
40
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
Moodhu Bulhaa Dive Centre
Zuhairu Aabaadhu #428
Vilimale'
Maldives
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • Minimum age: 18 years
  • Entry level Certification should be over 6 months
  • Must be medically fit to dive

ކޯހުގެ އޮނިގަނޑު

މޮޑިއުލްތައް
  • PADI Open Water Diver
  • PADI Advanced Open Water
  • Emergency First Response
  • PADI Rescue Diver
  • PADI Divemaster

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް