ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

National Certificate 3 in Carpentry މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Housing Development Corporation Limited Govt.Funded-Apprenticeship
ސަނަދުގެ ދަރަޖަ
އޯލެވެލް
މުއްދަތު
6 Months
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

އިތުރު ތަފްޞީލު

In this program Apprentices receive hands-on training by completing projects involving the construction and maintenance of floors, ceilings, roof systems, walls and foundations. Additional topics may include insulation, ventilation, painting and masonry for commercial buildings.

Funding:

100% Government Funded

Allowance:

A stipend of MVR 6,000 will be paid monthly for the entire duration of the apprenticeship program.

ކޯސް ފީ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ޖާގަ
10
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
HDC Building, Ground Floor
Hulhumalé, Republic of Maldives
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • Completion of Grade 10 and/or MQA level 2 qualification
  • Candidates should be within the age group of 16-35 years.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް