ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

118 ކޯސް

ފޮހެލާ

AAT Advanced Diploma in Accounting Level 3 Govt.Funded-Accounting

MNU Business School
Male' City, Male'
Expired
8 months
11 months ago
View

AAT Foundation Certificate in Accounting Level 2 - Addu City Govt.Funded-Accounting

MNU Business School
Addu City, Hithadhoo
Expired
8 months
11 months ago
View

AAT Foundation Certificate in Accounting Level 2 Govt.Funded-Accounting

MNU Business School
Male' City, Male'
Expired
8 months
11 months ago
View

Apprenticeship Opportunity: Welder Govt.Funded-Apprenticeship

Expired
6
9 months ago
View

C3 in Electrical Installation and Maintenance Govt.Funded-Apprenticeship

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް