ވަޒީފާތައް

6735 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، ޖޮބް ސެންޓަރ

Business Center Corporation Limited
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

MECHANIC

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

JUNIOR MECHANIC

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ADMIN OFFICER

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ

Ministry of Fisheries and Ocean Resources
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

AC Technician

Cheval Blanc Randheli
ނ. ރަންދެލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Carrousel Crew (Kids Club Attendant)

Cheval Blanc Randheli
ނ. ރަންދެލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer (fulltime)

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 5,000 - MVR 8,500
1 Vacancy
2 years ago
View

Electrical Technician

Habitus Foods Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް