ވަޒީފާތައް

Admin & Accounts Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

WALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

RESPONSIBILITIES
• Day-to-day operations of tracking and entering records into the ERP system.
• Prepare monthly financial statements, reports, and records by collecting,
analyzing, and summarizing account information.
• Preparation of monthly taxation.
• Assist in annual audit preparation.
• Prepare and maintain records of correspondence, reports, memos, etc.
• Liaise with Government offices regarding licenses, permits, and fees
• Any other project and admin-related works as necessary
• Handling In coming and outgoing documents

SUCCESSFUL CANDIDATES SHOULD HAVE
• Proficient in spoken and written English.
• Good knowledge of Microsoft Office, Excel, and Power Point.
• Responsible and meticulous with a good working attitude and sense of teamwork.
• Possess an ethical mind, positive attitude, and self-motivated with good
interpersonal and communication skills.

QUALIFICATIONS
• Advanced Level (ALevel) / Advance Certificate.
• Experience in the related field will be an added advantage


SALARY: NEGOTIABLE
Based on qualifications and experience.

Interested individuals, mail your CV to [email protected] before 12pm 20th December 2022

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Interested individuals mail your
  • CV
  • Passport size photo
  • Police Report
  • Experience letters
  • Qualification certificates
  • to hr@ waldives.com

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Business Administration and Law
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
18 މާރިޗު 2023