ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

Fahi Dhiriulhun Corporation Limited
6th Floor, Maldives Post Building
20026, Boduthakurufaanu Magu
Malé, Republic of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Fahi Dhiriulhun Corporation Limited is a 100% state-owned company established by the Government of the Republic of the Maldives, with the primary objective of providing social housing to the citizens of Maldives. FDC was incorporated by a Presidential Decree on 25th March 2019. FDC aims to transform the social housing environment of Maldives by introducing sustainable housing solutions that is affordable and accessible to the target population. The company is mandated with the responsibilities of providing housing at subsidized rates to vulnerable groups and to avail affordable housing to first time home buyers. All government housing schemes across the Maldives will be undertaken by FDC. In addition to this, renovation and upkeep of government housing units will be carried out by FDC.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނި
ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
  • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
  • ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ލީސިންގ ޚިދުމަތް
  • އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕްގެ ޚިދުމަތް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް