VOYAGES MALDIVES PVT LTD

ވޮޔޭޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނަރުގިސް، ޗާންދަނީ މަގު، މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
  • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް